Колела за балансиране, тротинетки и детски каски

 

За забавления със 100 усмивки в час!

Новини Новини

 Назад
Запознайте се с правилата за движение по пътищата на велосипедистите Запознайте се с правилата за движение по пътищата на велосипедистите
ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА НА ВЕЛОСИПЕДИСТИ

Съгласно Закон за движението по пътищата всеки участник в движението е длъжен да се съобразява с правилата за движение на пътя и да ги спазва, както и да не създава опасност за останалите участници в движението, чрез свое действие или бездействие.
 

Всеки участник в движението (което включва и велосипедистите) е длъжен:
- да не създава опасности и пречки за движението с поведението си;
- да не поставя в опасност живота и здравето на хората и да не причинява имуществени вреди;
- да опазва околната среда, като не изхвърля и не оставя на пътя предмети или вещества, както и да вземе мерки за отстраняването им или за предупреждаване на останалите участници в движението, когато това ги застрашава;
- да съобразява своето поведение със сигналите на длъжностните лица, упълномощени да регулират или да контролират движението по пътищата, както и със светлинните сигнали, с пътните знаци и с пътната маркировка;
- да изпълнява разпорежданията на лицата, упълномощени да регулират или да контролират движението по пътищата, независимо от светлинните сигнали, пътните знаци, маркировката на пътя и правилата за движение.

ВЕЛОСИПЕДИСТИТЕ СА ДЛЪЖНИ:

В раздел XVII на Закона за движението по пътищата са разписани особените правила за движение, като за да участва в движението по пътищата, отворени за обществено ползване, всеки велосипедист трябва да има изправни:
- спирачки;
- звънец и да няма друг звуков сигнал;
- устройство за излъчване на бяла или жълта, добре различима светлина отпред и червен светлоотразител отзад, допуска се поставянето на устройство за изъчване на червена светлина отзад;
- бели или жълти светлоотразители или светлоотразяващи елементи отстрани на колелата.

Всеки велосипедист е длъжен да познава и да ползва сигнала с ръка, с които да предупреждава за намеренията си останалите участници в движението:
- знаци за завой наляво и надясно;
- знак за спиране.


Водачът на велосипед е длъжен да се движи възможно най-близо до дясната граница на платното за движение.
Когато няма специално предназначена за тях пътна лента или алея, водачите на мотопеди, велосипеди и други немоторни превозни средства може да използват за движение разположения отдясно по посока на движението им пътен банкет, ако той е годен за това и ако това не пречи на другите участници в движението.

Когато пътна лента е сигнализирана за движение само на превозни средства от редовните линии за обществен превоз на пътници, се забранява движението на други пътни превозни средства.


НА ВЕЛОСИПЕДИСТИТЕ Е ЗАБРАНЕНО:

На водача на всяко двуколесно пътно превозно средство (което включва и велосипедистите) е забранено:
- да се движи успоредно до друго двуколесно пътно превозно средство;
- да управлява превозното средство, без да държи кормилото с ръка;
- да освобождава педалите, с които контролира превозното средство;
- да се движи в непосредствена близост до друго пътно превозно средство или да се държи за него;
- да превозва, тегли или тласка предмети, които пречат на управлението на превозното средство или създават опасност за другите участници в движението;
- да управлява превозното средство по площите, предназначени само за пешеходци (тази забрана не се отнася за велосипедисти на възраст до 12 години)

Забранено е движението на велосипедисти в група за тренировка, ако през и зад групата няма придружители с автомобил или мотоциклет.
 
ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА НА ВЕЛОСИПЕДИСТИ 

Всеки участник в движението (което включва и велосипедистите) е длъжен да познава пътните знаци, светлинните сигнали, сигналите на регулировчика, както и пътната маркировка.

Когато има несъответствие:
- между сигналите на регулировчика и светлинните сигнали или пътните знаци относно предимството, участниците в движението са длъжни да се съобразяват със сигналите на регулировчика;
- между светлинните сигнали и пътните знаци относно предимството, участниците в движението са длъжни винаги да се съобразяват със светлинните сигнали;
- между пътните знаци и маркировката на пътя, участниците в движението са длъжни да се съобразяват с пътните знаци;
- между пътен знак, поставен на преносима стойка върху платното за движение, и останалите пътни знаци, участниците в движението са длъжни да се съобразяват с пътния знак, поставен на преносимата стойка;
- при строителство и ремонт, когато има временна пътна маркировка, положена с цел организация на движението за определен пероид от време, участниците в движението трябва да се съобразяват с временната пътна маркировка.
 

Източник: дипляна "Инвестираме във Вашето удобство" на Интегриран градски транспорт на Варна.