Колела за балансиране, тротинетки и детски каски

 

За забавления със 100 усмивки в час!

Условия за ползване Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН WWW. KIDDIMOTO.BG към 28.10.2013г.
 
I. ПРЕДМЕТ 
 
Чл. 1. Настоящите Общи условия са предназначени за регулиране на отношенията 
между  Кидимото България ЕООД, с адрес на управление гр. Варна, жк. Чайка бл 14, вх В, ЕИК 202746417, представлявано от  Андрей Русев, 
наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу 
ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин „WWW.KIDDIMOTO.BG”, наричан по-долу 
„ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”. 
 
ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА 
 
Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на 
потребителите: 
 
1. Наименование на ДОСТАВЧИКА: Кидимото България ЕООД 
2. Седалище и адрес на управление: гр. Варна, жк. Чайка бл 14, вх В 
3. Адрес за упражняване на дейността: управлениегр. Варна, жк. Чайка бл 14, вх В
4. Данни за кореспонденция: гр. Варна, жк. Чайка бл 14, вх В, Email: office@kiddimoto.bg , тел: 
+359 899871971 
5. Вписване в публични регистри: ЕИК 202746417 
6. Надзорни органи:
 
(1) Комисия за защита на личните данни 
Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15, 
тел.: (02) 940 20 46 
факс: (02) 940 36 40 
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg 
Уеб сайт: www.cpdp.bg 
 
(2) Комисия за защита на потребителите 
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, 
тел.: 02 / 980 25 24 
факс: 02 / 988 42 18 
гореща линия: 0700 111 22 
Уеб сайт: www.kzp.bg 
7. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 202746417 
 
III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН 
 
Чл.3. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет www.kiddimoto.bg.
 
Чл.4. ДОСТАВЧИКЪТ предоставя на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ възможност при съобразяване и спазване на настоящите Общи условия да извършват електронно изявление в електронен магазин KIDDIMOTO.BG.
 
Чл.5. ДОСТАВЧИКЪТ публикува на адрес www.kiddimoto.bg:
- описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, съгласно посочената от производителя информация;
- продажната единична цена, с включен ДДС
- тарифа за стойността на пощенските, куриерските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка
- информация за начините на плащане и доставка, която може да бъде прочетена в страницата ПЛАЩАНЕ И ДОСТАВКА.
- правата на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ и условията и начина за упражняването им да се откажат от договора и условията, при които стоката може да бъде върната, с изключение на случаите по Закона за защита на потребителите;
- периода, за който направеното предложение и цена остават в сила;
- всякаква друга информация, която ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен съгласно българското законодателство да предостави своевременно на ПОЛЗВАТЕЛЯТ преди закупуването на стоката.
 
IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

Чл.6. С акта на ползване на този ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ПОЛЗВАТЕЛЯТ изразява  съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите им. От момента на обвързване на ПОЛЗВАТЕЛЯ с клаузите на настоящите Общи условия възниква възможността същият да извършва електронно изявление за закупуване на стоките предлагани чрез ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН


Чл.7. Подаването и извършването на електронно заявление се осъществява последователно в извършване на следните действия:


(1) определяне на вида и размера на стоката и потвърждение на вида и размера на стоката чрез натискане на бутон “КУПУВАМ”, когато е налична, или ЗАЯВКА, когато не е налична на склад.
(2) определяне на количеството на стоката и потвърждение на поръчката чрез натискане на бутон  “КЪМ СТЪПКА 2;
(3) определяне начин на плащане посредством поставяне на отметка в полета „Наложен платеж“ или „Банков превод“. Попълване данни за доставка: имена, адрес на доставка, телефонен номер, електронна поща. Попълване данни за фактура ако се изисква такава. Следва натискане на бутона „КЪМ СТЪПКА 3“
(4) В страницата на СТЪПКА 3 се визуализират поръчаните от Вас стоки, общата цена за всички продукти, В КОЯТО НЕ Е ВКЛЮЧЕНА СУМАТА НА ДОСТАВКА, попълнените от Вас данни за доставка и данни за фактура. Ако в СТЪПКА 2 сте избрали начин за плащане „Банков превод“, то в СТЪПКА 3 ще видите данни за извършване на банков превод.
(5) След като сте се запознали с Общите условия на този ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, поставете отметка до „Съгласен съм с условията за ползване на Kiddimoto.bg“, за да активирате бутона „ПОРЪЧАЙ“
(6) Натиснете бутона ПОРЪЧАЙ, за да потвърдите Вашата поръчка.


Чл.8. Уведомяване за осъществена поръчка:


(1) При извършена поръчка ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН  уведомява ПОЛЗВАТЕЛЯТ на посочения при регистрацията email адрес. 
(2) ДОСТАВЧИКЪТ предприема действия за осъществяване на телефонен контакт с ПОЛЗВАТЕЛЯ за устно потвърждение на данните за доставка и уточняване времето на доставка на поръчаната стока. 
(3) При невъзможност на ДОСТАВЧИКЪТ да се свърже с ПОЛЗВАТЕЛЯТ поради посочени  непълен, неверен или грешен имейл адрес и телефонен номер при подаване на поръчката, същата се счита за невалидна и за ДОСТАВЧИКЪТ не възниква задължение за нейното изпълнение. 
(4) Поръчката поражда действие между страните от момента на потвърждаване на валидността й от осъществилите контакт ДОСТАВЧИК И ПОЛЗВАТЕЛ, подал и извършил конкретната поръчка, предшествано от потвърждаване от страна на ДОСТАВЧИКА на наличността на заявената от ПОЛЗВАТЕЛЯ стока.


V. ПЛАЩАНЕ И ДОСТАВКА.


Чл.9. Всички цени са в български левове, с включен ДДС. Указаните цени на отделните стоки са за съответния брой и не включват разходите за доставка. 


Чл.10. Стойността на стоката и разходите за доставката могат да бъдат платени по някой от следните начини: наложен платеж, банков път, като ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да заплати продажната цена на закупената от него стока, както и пощенските, куриерските или транспортните разходи, невключени в тази цена, свързани с нейната доставка. 


Чл.11. Поръчаната стока се доставя с подходящи съобразно вида й опаковка и транспорт на посочения от ПОЛЗВАТЕЛЯ адрес за доставка в сроковете посочени в ПЛАЩАНЕ И ДОСТАВКА.


Чл.12. Стоката се предава на адреса за доставка на ПОЛЗВАТЕЛЯ или на трето лице- представител на ПОЛЗВАТЕЛЯ, което приема и потвърждава получаването на същата от името на ПОЛЗВАТЕЛЯ. При предаване на стоката ПОЛЗВАТЕЛЯТ или третото лице - представител на ПОЛЗВАТЕЛЯ подписват придружаващите я документи, служещи като потвърждение за доставката на стоката. В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯ не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ДОСТАВЧИКЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената стока. ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.


Чл.13. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава: да прехвърли на ПОЛЗВАТЕЛЯТ фактическата власт на закупената стока след получаването от страна на ДОСТАВЧИКА или на негов представител на покупната цена на конкретната стока; да достави в срок заявената за покупка стока; да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения.


Чл.14.  В случай на невъзможност за изпълнение на поръчката поради временна липса на наличност на дадена стока, определен размер, или дизайн, ПОЛЗВАТЕЛЯТ ще бъде информиран от ДОСТАВЧИКА по телефона или на имейл, като при възможност ще му бъдат предложени алтернативни артикули със същото качество и цена.
1. На всеки един етап от оформянето и потвърждението на поръчката ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да се откаже от направената поръчка.
2. В случай, че настъпи промяна по отношение условията и сроковете за доставка на направена поръчка, ПОЛЗВАТЕЛЯТ ще бъде информиран от ДОСТАВЧИКА по телефона или на имейл и поръчката няма да бъде изпратена, ако ДОСТАВЧИКЪТ не получи личното съгласие на ПОЛЗВАТЕЛЯ с променените условия.
3. Доставка на ЗАЯВЕНА стока, когато тя не е налична на склад при ДОСТАВЧИКА, се осъществява в срок от 15 работни дни в случай, че тя е налична при ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
3.1. При подаване на заявка за доставка на стока на стойност под 200 лв с ДДС, когато тя не е налична при склад на ДОСТАВЧИКА, не се изисква авансово плащане. За стоки на стойност над 200 лв с ДДС се изисква капаро в размер на 50% от крайната продажна цена.
3.2. Цената на заявената стока не се променя, както и не се начисляват допълнителни разходи за доставка.
  


VI. ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ.


Чл.15. Права и отговорности на ДОСТАВЧИКА.


1. да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки, сочещи към други уебсайтове 
2. да изпраща до ПОЛЗВАТЕЛЯ информационен бюлетин с полезни съвети и новини;
3.  да събира и използва информация, която не е конфиденциална или защитена относно своите ПОЛЗВАТЕЛИ, когато същите предоставят на ДОСТАВЧИКА  при заявяване на поръчки, при участия в промоции, конкурси, попълване на анкетни карти, и други, като ДОСТАВИЧКЪТ ще използва същата при спазване на Закона за защита на личните данни.
4. полага грижа информацията в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата;
5. не носи отговорност за непредоставяне на достъп до ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;
6. не гарантира, че достъпът до ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята му;
7. доколкото не разполага с възможността да променя, контролира или по друг начин влияе върху качеството и годността за употреба на заявените от ПОЛЗВАТЕЛЯ стоки не отговаря за съответствието им с приложимите нормативни изисквания и техните качества;
8.  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством него;
9. не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси;
10.  не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание;
11. няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който ПОЛЗВАТЕЛЯ използва магазина.


Чл.16. Права и отговорности на ПОЛЗВАТЕЛЯ.


1. да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция;
2. да плати цената на заявената от него стока;
3. да заплати разходите по доставката, освен в случаите, в които разходите за доставка остават за сметка на ДОСТАВЧИКА;
4. да получи стоката;
5. ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право на достъп в режим онлайн до ДОСТАВЧИКА, при спазване на условията и изискванията за достъп, освен при настъпване на обстоятелства извън контрола на ДОСТАВЧИКА - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;
6. Има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока при спазване на законовите изисквания /Закона за задълженията и договорите, Закона за защита на потребителите/;
7. да получи в пълен размер заплатените от него суми, в случаите на недължимо платено;
8. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация
9. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да спазва реда и условията за предявяване на рекламации и отправяния на искания за замяна на заявени стоки, ред и условия публикувани в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и декларира, че се счита за обвързан с тези ред и условия
10. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
11. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
12. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава  да уведомява незабавно ДОСТАВЧИКА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на магазина;
13. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други потребители да използват магазина;
14. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава  да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в магазина и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
15. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;

16. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.


При неспазване на задълженията ДОСТАВЧИКЪТ има право незабавно да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.


Чл.17. Договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства: преустановяване на дейността от ДОСТАВЧИКА; прекратяване поддържането на магазина; с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията й по договора или в други предвидени в закон случаи.


Чл.18. Потребителят е длъжен да обезщети ДОСТАВЧИКА и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, платени обезщетения, деловодни разноски, настъпили вследствие на предявени искове от трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията на ПОЛЗВАТЕЛЯ по настоящия договор, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави и/или Интернет етиката. ПОЛЗВАТЕЛЯТ е длъжен да обезщети ДОСТАВЧИКА и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.


Чл.19. Страните декларират, че в случай, че е налице недействителност на отделни части от настоящите Общи условия, това няма да влече недействителност на настоящите Общи условия, като отделните недействителни клаузи ще се считат заместени по право от повелителни правила на закона.


Чл.20. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд в град Варна.


Чл.21. Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва от ПОЛЗВАТЕЛЯ или отбелязване в поле в уебсайта на ДОСТАВЧИКА и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.